Usługi księgowe


Oferta usług księgowych jest skierowana do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i obejmuje w szczególności działania związane z:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z aktualną ustawą o rachunkowości,
 • bieżącą dekretacją dokumentów,
 • tworzeniem planu kont oraz pomocą przy ustalaniu polityki rachunkowości,
 • pomocą w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,
 • prowadzeniem rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a także przygotowaniem przelewów do U.S.,
 • sprawdzaniem dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym,
 • ustalaniem wysokości naliczonego i należnego podatku VAT,
 • sporządzaniem deklaracji VAT oraz przygotowaniem przelewów do U.S.,
 • pomocą i/lub reprezentacją klienta w przypadku podatkowych kontroli,
 • zamykaniem roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania,
 • sporządzaniem i przekazywaniem do odpowiednich urzędów wymaganych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz zeznań rocznych,
 • Innymi indywidualnymi usługami ustalonymi z naszym klientem.