Usługi podatkowe


Oferta usług podatkowych jest skierowana do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub na podstawie karty podatkowej i obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
  • pomoc i/lub reprezentacja klienta podczas kontroli podatkowych,
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych oraz wyposażenia,
  • bieżące dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów,
  • sporządzanie deklaracji VAT oraz przygotowanie przelewów do U.S.,
  • sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich urzędów wymaganych sprawozdań statystycznych i finansowych oraz zeznań rocznych,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy wraz z przygotowaniem przelewów do U.S.,
  • inne usługi ustalone indywidualnie.